Почетна страница

Добредојдовте на официјалната страница на Јавна Здравствена Установа Здравствен Дом Неготино

За нас

Почетоците на ЈЗУ Здравствен дом Неготино датираат од 1957 год. Домот овозможува здравствена нега на популација од 2700о жители и тоа од две општини, Неготино и Демир Капија, а истовремено има и добра геостратешка локација – лоциран е во близина на меѓународен автопат.

Здравствениот дом ги опфаќа следните одделенија:

 • Одделение за итна медицинска помош и домашна посета
 • Одделение за физикална медицина и рехабилитација
 • Одделение за психијатрија
 • Одделение за офталмологија
 • Одделение за дерматовенерологија
 • Одделение за оториноларингологија
 • Одделение за интерна медицина
 • Оддел за радиографија
 • Биохемиска лабораторија
 • Превентивна педијатријска нега со имунизација за деца од предшколска и школска возраст
 • Превентивна педијатријска стоматологија
 • Поливалентна патрнажна служба

Во тек се подготовки за отворање на Одделение за неврологија.

ЈЗУ Здравствен дом Неготино постојано се стреми да ги прошири своите дејности, а и вложува во образованието и професионалното усовршување на медицинскиот персонал преку специјализации и постојана медицинска наобразба. Има многу можности во поглед на простор и персонал, но тоа изискува потреба од нова опрема, а тука би ги навеле мамографот, апарат за ултразвук и сл.

Објави

Јавен повик за отпад

ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ „НЕГОТИНО“-Неготино, врз основа на член 42 став (3) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост (Службен весник на Република Македонија бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18) и Одлуката за давање на согласност за спроведување на постапка за избор на правно лице …

Контакт

Адреса
Вељко Влаховиќ 9
Неготино

Телефон
+389 43 361 109
+389 43 361 236
+389 43 361 666
+389 76 448 047