За нас

Почетоците на ЈЗУ Здравствен дом Неготино датираат од 1957 год. Домот овозможува здравствена нега на популација од 2700о жители и тоа од две општини, Неготино и Демир Капија, а истовремено има и добра геостратешка локација – лоциран е во близина на меѓународен автопат.

Здравствениот дом ги опфаќа следните одделенија:

 • Одделение за итна медицинска помош и домашна посета
 • Одделение за физикална медицина и рехабилитација
 • Одделение за психијатрија
 • Одделение за офталмологија
 • Одделение за дерматовенерологија
 • Одделение за оториноларингологија
 • Одделение за интерна медицина
 • Оддел за радиографија
 • Биохемиска лабораторија
 • Превентивна педијатријска нега со имунизација за деца од предшколска и школска возраст
 • Превентивна педијатријска стоматологија
 • Поливалентна патрнажна служба

Во тек се подготовки за отворање на Одделение за неврологија.

ЈЗУ Здравствен дом Неготино постојано се стреми да ги прошири своите дејности, а и вложува во образованието и професионалното усовршување на медицинскиот персонал преку специјализации и постојана медицинска наобразба. Има многу можности во поглед на простор и персонал, но тоа изискува потреба од нова опрема, а тука би ги навеле мамографот, апарат за ултразвук и сл.